Dr. Ajinkya Bangar

M.D. (PATH) Consulting Pathologist

Dr. Ajinkya Bangar is a consultant Pathologist at Kharghar Medicity Hospital, Mumbai.

dr. ajinkya bangar is a consultant pathologist in medicity hospital kharghar, navi mumbai